เกร็ดความรู้ > การทำความเย็นแบบหลายขั้นตอนสำหรับความต้องการของโรง

การทำความเย็นแบบหลายขั้นตอนสำหรับความต้องการของโรงงานการเลือกระบบการทำความเย็น ยังขึ้นอยู่กับช่วงของอุณหภูมิที่โรงงานต้องการ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ซึ่งก็ต้องการใช้อุณหภูมิต่างๆ กันนั้น โดยทั่วๆ ไปแล้วจะเป็นการประหยัดกว่าถ้าให้มีหลายๆ หน่วยมาด้วยกัน (มีหลายๆ

หน่วยกระจายไปทั่วทั้งโรงงาน) แทนที่จะใช้ระบบส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ ความยืดหยุ่นและ

ความเชื่อถือได้ การเลือกใช้ชุดหลายๆ หน่วยรวมกันนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องเข้าได้กับโหลดของการหล่อเย็นชุด

หน่วยรวมกันที่ศูนย์กลางของ โหลดนี้จะช่วยลดการสูญเสียจากการส่งจ่ายภายในระบบแม้ว่าชุดหน่วยรวมกันจะมีข้อดีหลาย

อย่างระบบส่วนกลางในโรงงานก็ยังคงมี การใช้พลังงานน้อยกว่า เพราะว่าเมื่อมีโหลดลดลงนั้นปริมาณการใช้พลังงานก็จะ

ลดลงอย่างมากด้วย เนื่องจากมีพื้นผิวของเครื่องควบ แน่นและเครื่องระเหยที่กว้าง มีอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้เครื่องอัด

อากาศเป็นแถวๆ ที่ส่วนกลางเพื่อให้ได้ตามค่าโหลดที่ต้องการ โดยปกติแล้ว เครื่องทำความเย็นจะป้อนเข้าสู่ส่วนหัวเดียวกัน

ซึ่งจะมีท่อสาขาแยกไปตามส่วนต่างๆ ในโรงงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ การปฏิบัติงานโดยมีโหลดเพียงบางส่วนจะต้องการ

เอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพโหลดของการ หล่อเย็น และโหลดของเครื่องทำความเย็นแต่ละเครื่อง

จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การทำให้เครื่องทำความเย็น หนึ่งเครื่องทำงาน อย่างเต็มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้เครื่องทำความเย็นสองเครื่องทำงานโดยมีโหลดเพียงบางส่วน ระบบส่งจ่ายควรจะได้รับการ ออกแบบมาเพื่อให้เครื่อง

ทำความเย็นแต่ละเครื่องสามารถป้อนให้ท่อสาขาได้และจะต้องมี วาล์วแยกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเย็น (หรือน้ำยาทำความเย็นอื่นๆ)

จะไม่ไหลผ่านเครื่องทำความเย็นที่ไม่ได้ทำงาน ควรมีการ ติดตั้งวาล์วต่างๆ แก่ท่อสาขาเพื่อแยกส่วนต่างๆ ที่ไม่ต้องการการ

หล่อเย็นออก การทำเช่นนี้จะช่วยลดแรงดันตกภายใน ระบบและลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบสูง เครื่องอากาศแต่ละเครื่อง

ควรจะได้โหลดอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะให้เครื่องอัด อากาศเครื่องที่สองเริ่มทำงาน ในบางกรณีก็จะเป็นการประหยัดกว่าถ้าจัดให้มี

เครื่องทำความเย็นแบบแยกส่วนที่มีกำลังผลิต น้อยกว่าซึ่งสามารถใช้งานแบบควบคุมการเปิด-ปิดได้ เพื่อให้ตอบสนองกับความ

ต้องการสูงสุดได้ โดยมีเครื่องทำความ เย็นขนาดใหญ่กว่า เพื่อให้ได้ตามความต้องการโหลดพื้นฐาน