เกร็ดความรู้ > ระบบทำความเย็น (สำหรับกระบวนการ)

ระบบทำความเย็น (สำหรับกระบวนการ)

ระบบทำความเย็นต่อไปนี้จะมีใช้อยู่ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม (เช่น โรงงานทำความเย็น) และการใช้งานภายใน
อาคารทั่วๆไป (เป็นหน่วยโมดูล เช่น ตู้เย็น)


- หน่วยที่มีกำลังผลิตน้อย ซึ่งมีรูปแบบการขยายเหมือนกับตู้เย็นทั่วไปภายในอาคาร
- โรงงานทำน้ำเย็นส่วนกลาง ซึ่งมีน้ำเย็นเป็นตัวทำความเย็นทุติยภูมิ สำหรับช่วงอุณหภูมิทั่วไปที่มากกว่า 5๐C และยัง
สามารถนำไปใช้ทำให้เกิดการก่อตัวของน้ำแข็งได้ด้วย
- โรงงานที่ใช้น้ำเกลือ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าเป็นตัวทำความเย็นทุติยภูมิ สำหรับการใช้งานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ โดย
จะมีทั้งแบบกำลังผลิตของหน่วยโมดูล เช่นเดียวกับกำลังผลิตของโรงงานส่วนกลาง
- โรงงานที่มีกำลังผลิตถึง 50 TR (ตันของเครื่องทำความเย็น) นั้นถูกจัดให้มีกำลังผลิตน้อย ส่วนโรงงานที่มีกำลังผลิต
50 – 250 TR จะถูกจัดว่าเป็นหน่วยขนาดใหญ
่ บริษัทขนาดใหญ่อาจมีหน่วยทำความเย็นอยู่จำนวนมาก ซึ่งโดยมากแล้วจะมีเครื่องสูบน้ำเย็น เครื่องสูบน้ำควบแน่น และ
หอหล่อเย็น โดยถือว่าเป็นกำลังผลิตภายนอก บริษัทเดียวกันอาจจะมีเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ อยู่ 2 – 3
ระดับ เช่น จะเป็นการรวมกันของ
- การปรับอากาศให้มีสภาพที่สบาย (20 - 25๐C)
- ระบบน้ำเย็น (8 - 10๐C)
- ระบบน้ำเกลือ (การใช้งานที่ต่ำกว่าศูนย์)