เกร็ดความรู้ > การพิจารณาเลือกใช้สารทำความเย็นอย่างไรให้เหมาะสม

การพิจารณาเลือกใช้สารทำความเย็นอย่างไรให้เหมาะสม

ในการเลือกใช้ตองเลือกให้เหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภทและมีความปลอดภัยควรพิจารณาดังนี้  

- ไม่เป็นพิษไม่เปนอันตรายต่อระบบหายใจและผิวหนังของมนุษย์

- ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนความดันทํางานไม่สูงเกินไป

- หากมีการรั่วไหลสามารถทราบได้ทันทีหรือตรวจสอบได้ง่ายและไม่ปนเปื้อนกับสิ่งบริโภค

- ขณะอยู่ในสภาพแก๊สต้องมีเสถียรภาพคงที่และขณะอยู่ในสภาพของเหลวต้องไหลง่าย 

- ค่าความร้อนแฝงต่อหน่วยน้ำหนักสูง 

สารทําความเย็นมีหลายชนิดสารในกลุ่ม CFCs (Chlorofluorocarbons) มีผลทําลายบรรยากาศชั้นโอโซนจึงมีการ

พัฒนาสารทําความเย็นที่ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยหรือ HCFCs (Hydrochlorofluorocarbons) ในปัจจุบันสารทําความเย็นทั้ง

สองกลุ่มถูกให้ลดปริมาณการใช้และจะถูกยกเลิกการใช้ในอนาคต

 

ตารางแสดงชนิดคุณลักษณะและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของสารทําความเย็น

 

หมายเหตุ

ODP: Ozone Depression Potential คือ ศักยภาพการทําลายโอโซนเทียบกับ R-11 เมื่อ R-11 มี คา ODP = 1 

GWP: Global Warming Potential คือ ศักยภาพการทําให้ เกิดสภาวะเรือนกระจกเทียบกับ R-11 (R-11 มี ค า GWP =1)